A holnap technológiája Otthonának, Önnek, Egyszerűen!

VEZÉRLÉS KFT.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Cégünk, gazdasági tevékenysége során személyes adatokat kezel. A kezelt személyes adatok tekintetében minden esetben biztosítjuk az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. Jelen tájékoztató dokumentum célja, hogy az érintettek személyes adataik megadása előtt megfelelő információt kaphassanak arról, hogy személyes adataikat társaságunk milyen célból és feltételekkel, valamint mennyi ideig kezeli.

Az adatkezelési nyilatkozatban leírtakhoz társaságunk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, a benne foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.

Fenntartjuk ugyanakkor a jelen nyilatkozatban leírtak megváltoztatásának jogát, az érintetteket megfelelő tájékoztatása mellett.

Társaságunk adatai, elérhetőségei a következők:

CÉGNÉV
Vezérlés Kft.
SZÉKHELY
9763 Vasszécseny, Vörösmarty u. 3.
CÉGJEGYZÉKSZÁM
18-09-114362
ADÓSZÁM
27966082-2-18
TELEFONSZÁM
+36-94-200-413
E-MAIL CÍM
info@sshpro.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatban társaságunk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens elkerülésére.

2. ADATKEZELÉSI MÓDOK

Az egyes adatkezelési feladatoknál eltérhet a kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és megőrzési időtartama. Ennek értelmében a következő fejezetekben részletezzük az egyes adatkezelési feladatokkal kapcsolatos tudnivalókat és fontos információkat.

2.1. HONLAPON KAPCSOLATFELVÉTELI ŰRLAPON JELENTKEZŐ ÉRDEKLŐDŐK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Érdeklődő személy tájékoztatása, társaságunkkal történő szerződéskötés létrehozása.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Érintettek előzetes hozzájárulása.
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Név (vezetéknév, keresztnév), email cím, telefonszám
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az űrlap kitöltésétől, regisztrációtól vagy ajánlatkéréstől számított 180 nap
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI
Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén nem tud megtörténni a tájékoztatás és nem jön létre szerződés társaságunkkal

Az érintett jogai (az érintett személy az, akinek a személyes adatait társaságunk kezeli):

2.2. ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI ADATAINAK KEZELÉSE

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Társaságunk által kötött szerződések teljesítése.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az érintettek önkéntes hozzájárulása, valamint az adatkezelő jogos érdeke.
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Név, Kapcsolattartási adatok (telefonszám, e-mail cím)
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A szerződés lejáratától vagy az abból eredő követelés esedékességének lejártától számított 3 év.
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI
Az adatszolgáltatás önkéntes, ennek elmaradása esetén sérülhet a szerződéses kötelezettségek teljesítése.

Az érintett jogai (az érintett személy az, akinek a személyes adatait társaságunk kezeli):

2.3. WEBOLDAL SÜTI (COOKIE) KEZELÉS

Társaságunk weboldalai a gördülékeny és testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén sütiket (cookie) helyeznek el. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elhelyezett sütit a látogatás során, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a weboldalon történő látogatások nyomon követése, az annak során megadott adatok tárolása, webanalitikai mérésekhez adatgyűjtés, személyre szabott szolgáltatás nyújtása.
AZ ÉRINTETTEK KÖRE
Társaságunk által üzemeltetett weboldalak látogatói.
A KEZELT ADATOK KÖRE
Munkamenet azonosító, dátum, idő, IP cím, böngésző típusa, eszköz típusa (mobil/számítógép)
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A munkamenethez tartozó sütik a munkamenet végéig érvényesek (jellemzően a böngésző bezárásáig).
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK LEHETSÉGES KÖVETKEZMÉNYEI
A weboldalak esetleges hibás működése, sérülhet a nyújtott szolgáltatások köre, akadályozza a személyre szabott szolgáltatás nyújtását.

Weboldalainkon általában több szolgáltatásból származó tartalmat jelenítünk meg és több szolgáltató eszközét is használjuk a magasabb ügyfélélmény elérése érdekében. Ilyen szolgáltatók többek között:

Ezen szolgáltatók által használt sütikre és azok tartalmára társaságunknak befolyása nincs, így ezek tartalmáért és tárolási idejéért felelősséget nem tudunk vállalni.

Az érintett jogai:

2.4. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Jelen nyilatkozatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk továbbá az érintetteket, hogy hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik társaságunkat. Társaságunk e szervezetek részére – amennyiben az érintett szervezet az adatkérés célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

3. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében társaságunk minden lehetséges intézkedést megtesz, és egy incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

3.1. ELEKTRONIKUS ADATTÁROLÁS

A társaságunk által kezelt és használt adatok tárolására különböző Informatikai szolgáltatók által nyújtott üzleti felhő szolgáltatásokat (SaaS, IaaS, PaaS) vesz igénybe. Ennek értelmében az adatok megőrzési helye az egyes szolgáltatások által biztosított adatközpontokban található. A személyes adatok kezeléséhez szolgáltatásaink nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg, hogy azok összhangban legyenek és megfeleljenek az első pontban ismertetett jogszabályoknak. Az általunk használt szolgáltatások biztosítják

Kiemelt figyelmet fordítunk az adatok biztonságára, folyamatosan fejlesztjük azokat a technikai eszközöket és eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek.

Saját és szerződéses partnereink informatikai rendszere egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betöréses támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik.

3.2. IRATTÁROLÁS

Társaságunk a személyes adatokat tartalmazó iratokat zárt helyen tárolja, az elektronikusan tárolt iratokat megfelelő biztonsági intézkedésekkel védi.

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

4.1. TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG

Társaságunk az érintettek részére az érintettek kérése alapján a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja.

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben társaságunk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

4.2. AZ ÉRINTETT HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

4.3. HELYESBÍTÉS JOGA

E jog értelmében bárki kérheti a társaságunk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

4.4. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

4.6. ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Társaságunk Word, Excel és PDF formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

4.7. TILTAKOZÁS JOGA

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

4.8. VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

5.1. ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül díjmentesen tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

5.2. BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA ÉS ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Hatóság címe:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési címe:
1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:
+36 (1) 391 1400
E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

2020. augusztus 12.
Vezérlés Kft. - adatkezelő